การสร้างสรรค์อารยธรรมในสมัยโบราณ

การสร้างสรรค์ผลงานของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆของโลกถือเป็นอารยธรรมที่ชี้วัดความเจริญก้าวหน้าของสังคมมนุษย์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสติปัญญาความสามารถของมนุษย์ในการพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้ารวมทั้งชี้ให้เห็นถึงคติความเชื่อตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนในดินแดนต่างๆซึ่งอารยธรรมในภูมิภาคต่างๆของโลกล้วนกำเนิดมาจากบริเวณลุ่มแม่น้ำทั้งสิ้นเนื่องจากมนุษย์ต้องอาศัยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตเช่น อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีสและยูเฟรทีส ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ในแอฟริกาอารยธรรมลุ่มแม่น้ำหวางเหอ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุในภูมิภาคเอเชียใต้เป็นต้นซึ่งอารยธรรมต่างๆเหล่านี้ล้วนมาจากการคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าของมนุษย์สมัยโบราณที่ถือเป็นแบบอย่างให้แก่ผลงานรุ่นหลังๆสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

105880232

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s