อารยธรรมจีน

อารยธรรมจีนกำเนิดขึ้นบริ เวณพื้นที่ราบกว้างใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำหวางเหอหยางสี และซี่เจียงที่ราบลุ่มแม่น้ำสำคัญในจีนสามสาย คื อ หวางเหอ (Huang He) หยางสีหรือแยงซี(Yangtze) และซี่เจียง (Xi Jiang) เป็นแหล่งอารยธรรมลุ่มน้ำรุ่นแรกของโลกเช่นเดียวกับอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรตีส และอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุโดยเฉพาะแม่น้ำหวางเหอ เป็นแม่น้ำที่มี อิทธิพลต่อประชากรที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ตามบริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแห่งนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแม่น้ำที่ยาวประมาณ 4,640 กิโลเมตร ไหลผ่านจากที่สูงทางตอนเหนือลงสู่ทะเลเหลือง โดยได้พัดพาเอาดินตะกอนสีเหลืองทับถมไว้ตามบริเวณที่น้ำท่วมล้นฝั่ง ทำให้ผืนแผ่นดินตามที่ราบลุ่มน้ำทางตอนเหนือมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากกระแสน้ำมีสีเหลืองชาวจีนจึงเรียกแม่น้ำนี้ในอีกชื่อหนึ่งว่า แม่น้ำเหลือง แต่บ่อยครั้งที่มี น้ำปริมาณน้ำมากจนเอ่อท่วมสองฝั่งอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายต่อพืชผลและชีวิต เมื่อถึงหน้าแล้งมีน้ำไม่เพียงพอ จึงได้รับสมญานามอีกอย่างว่า แม่น้ำวิปโยคเนื่องจากแม่น้ำหวงเหอไหลเชี่ยวมากและเกิดน้ำท่วมทุกปี จนไม่สามารถเดินเรือและทำการเกษตรได้ ผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้จึงอยู่รวมกันและจัดสร้างระบบชลประทานขึ้น ด้วยการขุดคลองเพื่อระบายน้ำในขณะที่แม่น้ำมี น้ำเอ่อล้น และมีการทดน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการควบคุมน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ของคนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ดังนั้นผู้นำชุมชนใดที่สามารถควบคุมน้ำได้จึงกลายเป็นผู้ที่มีความชอบธรรมในการขึ้นเป็นผู้ปกครอง ซึ่งต่อมากลายเป็นชนชั้นปกครองและระบบกษัตริย์ในเวลาต่อมาจีนเป็นดินแดนที่มี มนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคหิน จากหลักฐานของโบราณคดีจำนวนมากที่พบในประเทศจีน แสดงว่า ดินแดนจีนอาจเป็ นแหล่งกำเนิดเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติตั้งแต่ยุคหินเก่า ไม่ว่าจะเป็นการพบซากหินของมนุษย์วานรยุคแรก ที่เรียกว่า รามาบิ เทคุส (Ramapithecus) ที่ยูนนาน การพบโครงกระดูกของมนุษย์หยวนโหม่งทางภาคตะวันตกของจีนมีอายุประมาณ 1.7 ล้านปี การพบโครงกระดูกของมนุษย์หลั่นเทียนที่มณฑลฉ่านชี ที่มีอายุราว 7 แสนปี การพบโครงกระดูกของมนุษย์ปักกิ่งที่ถ้ำโจวถูเทียน มี อายุราว 5 แสนปีมาแล้ว และพบโครงกระดูกของมนุษย์ในยุคหินใหม่ในยุคหินใหม่ ได้พบหลักฐานของการตั้งชุมชนของมนุษย์บนที่ราบลุ่มแม่น้ำหวางเหอ ที่ได้สร้างสรค์อารยธรรมหยางเชา (Yang Shao Culture) อายุประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชและหลักฐานของการตั้งชุมชนบนที่ราบลุ่มแม่น้ำหวางเหอทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลียบชายฝั่งมาถึ งลุ่มแม่น้ำแยงซี ที่ได้สร้างสรรค์อารยธรรมหลงชาน (Lung Shan Culture) มี อายุประมาณ 1,800 ปีก่อนคริสต์ศักราช

qindynasty

chinatour_3

fontchina2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s