ปัญหาโรคระบาด

ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 นี้ได้เกิดเหตุการณ์ทางด้านโรคติดต่อร้ายแรงหลายชนิดที่คุกคาม มนุษยชาติ ส่งผลต่อความสูญเสียชีวิตของมนุษย์และสัตว์ปีกที่เป็นอาหารของมนุษย์ นอกจากนี้ ยังสูญเสียงบประมาณในการรักษาและป้องกัน รวมทั้งภาพรวมทางเศรษฐกิจโดยรวมด้วย โรค ตดิต่อร้ายแรงในคริสต์ศตวรรษที่21ที่จะกล่าวถึงได้แก่โรคเอดส์โรคไข้หวัดมรณะโรคไข้หวัด นก และโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่

โรคเอดส์ (Acquired Immuno Deficiency Syndrome: AIDS) เป็นโรคท่ีเกิดจากเชื้อ ไวรัสที่วงการแพทย์เรียกกันว่าHumanImmunoDeficiencyVirusหรือไวรัสที่ทําให้ภูมคิุ้มกัน ของมนุษย์บกพร่อง ซึ่งนิยมเรียกกันย่อๆ ตามอักษรตัวแรกของชื่อไวรัสนี้ในภาษาอังกฤษว่า เอชไอวี(HIV)เมื่อเช้อืไวรัสเอชไอวเีขา้ส่รู่างกายของมนษุยแ์ล้วจะมีการฟักตัวอยรู่ะยะเวลาหนงึ่ บางครั้งอาจใช้เวลานานหลายปีโดยไม่ได้แสดงอาการผิดปกติใดๆ ต่อมาไวรัสก็จะเพ่ิมจํานวนมาก ข้ึนและทําลายภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เส่ือมลงเร่ือยๆ ในท่ีสุดร่างกายก็ไม่สามารถป้องกันตัวเอง จากการติดเชอื้โรคใดๆทําใหต้ดิเชอื้โรคอนื่ๆเชน่ปอดบวมวัณโรคมะเร็งบางชนิดปอดอักเสบ สมองอักเสบ แทรกตามมาไดง้ ่ายและจะปรากฏอาการของโรคเอดส์ขึ้นมา โรคเอดส์เป็นโรคที่ค้นพบคร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ ค.ศ. 1981 โดยศูนย์ ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาพบว่าคนไข้ชายหนุ่มท่ีเป็นรักร่วมเพศจํานวนหน่ึงท่ีเข้ารับการตรวจท่ี หอ้งปฏบิัตกิารมีการทํางานของเซลล์ที่เกย่ีวขอ้งกบัการต้านทานโรคเสียไปและเสยีชีวิตลงเพราะ ภมูคิ้มุกันโรคบกพรอ่งเสียจงึทําให้มีผ้เูสนอเรยีกชอ่ืว่าโรควา่AIDSตอ่มาโรคเอดสเ์ป็นทร่ีู้จักมาก ขึ้นเมื่อดาราภาพยนตร์ช่ือ ร็อค ฮัดสัน ได้เปิดเผยว่าตนเองเป็นโรคน้ีและติดโรคน้ีจากการมี พฤติกรรมรักร่วมเพศ เพื่อเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงอันตรายของโรคซ่ึงยังไม่มีทางรักษาให้ หายได้

สถานการณข์องโรคเอดสใ์นปจัจุบันพบว่ามคีวามรุนแรงและขยายวงกวา้งไปทั่วทกุภมูภิาค ของโลกจากสถิติขององค์การอนามยัโลกระบวุ่าในค.ศ.1994ท่วัโลกมีประชากรทต่ีิดโรคเอดส์ ประมาณ 4 ล้านคน ในขณะท่ีสถิติ ค.ศ. 1993 มีประชากรที่เป็นเอดส์เพียง 2.5 ล้านคน นับ เป็นการเพม่ิจํานวนคนเปน็เอดส์ถึง60เปอร์เซน็ต์ในช่วงเวลาเพยีงปเีดียวและจากการประมาณ โดยการสันนิษฐานทางการแพทย์ของสหประชาชาติ คาดว่านับตั้งแต่โรคเอดส์เกิดขึ้นจนถึง ปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อเอดส์อยู่ประมาณ 40 ล้านคนและเสียชีวิตแล้วประมาณ 3 ล้านคน โดยมี สาเหตกุารตดิเช้อืทสี่ําคญัมาจากการมีเพศสัมพนัธก์บัคนที่มเีชื้อไวรัสเอชไอวีโดยเชื้อไวรัสนจ้ีะอยู่ ในของเหลวท่ีขับออกมาจากอวัยวะเพศของทั้งชายและหญิง การมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนจะ ทําให้มีอัตราการเสี่ยงจากการติดเช้ือไวรัสได้สูงกว่าปกติ รองลงมา คือ การติดเช้ือจากการได้รับ เลือดที่มีเช้ือไวรัสเอชไอวีเข้าไป การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันโดยเฉพาะในหมู่ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด และการติดเชอื้ของทารกจากมารดาทเี่ป็นโรคเอดส์

จากภัยอันตรายจากโรคเอดส์ท่ีมีการแผ่ระบาดอย่างรวดเร็วท่ัวโลกและยังไม่ทางรักษา หายขาดได้ประชาคมโลกตา่งตระหนกัถงึภัยอนัตรายท่คีุกคามต่อมนุษยชาตดิังกลา่วจึงไดจ้ัดให้มี การประชุมนานาชาติเร่ืองโรคเอดส์ (ACCESS FOR ALL 2004) ข้ึนในประเทศไทยเม่ือเดือน กันยายนค.ศ.2004ทงั้น้ีมผี้นูําระดับโลกรวมทง้ัดารานกัรอ้งทมี่ชีอื่เสยีงระดับโลกนกัวิชาการ ผู้ทํางานด้านโรคเอดส์ และเครือข่ายกลู่มผู็ติดเช้ือจากประเทศต่างๆ ได้เข้าร่วมงานจํานวนมาก ถือเป็นการประชุมเร่ืองโรคเอดส์ครั้งใหญ่ที่สุด เพราะทุกประเทศต่างตระหนักถึงภัยอันตรายต่อ ชีวิตตมนุษยชาติ จงึ ต้องหาทางรว่ มกนั แก้ไขปัญหาดังกล่าว

โรคไขห้วัดมรณะ

ไขห้วดัมรณะหรอืซาร์ส(SevereAcuteRespiratorySyndrome:SARS)เปน็โรคที่เกดิ จากเชอื้ไวรสัทมี่ีช่อืวา่SARS-associatedcoronvirus(SARS-CoV)และจากขอ้มูลขององค์การ อนามยัโลกเช่อืวา่เชอ้ืไวรัสทน่ี่าจะเปน็สาเหตขุองไขห้วดัมรณะคือเชอื้ไวรสัทมี่ีชื่อวา่โคโรนาไวรสั (CoronaVirus)ซง่ึเช้อืไวรสันส้ีามารถทําใหเ้กิดโรคได้ทงั้มนษุยแ์ละสัตว์เม่อืใดที่ต้องออกมาอยู่ ภายนอกร่างกายก็จะถูกทําลายลงได้ง่าย โดยท่ัวไปจะอยู่ได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง และหากอยู่ใน บริเวณท่ีมีแสงแดด ความร้อนและรังสียูวีในแสงแดดจะทําลายเช้ือโรคภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง นอกจากนี้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคท่ีใช้ในบ้านหรือสํานักงานท่ัวไปก็สามารถฆ่าเช้ือโรคได้ด้วยเช่น กันไข้หวัดมรณะหรือโรคซาร์สได้เร่ิมคุกคามมนุษย์และแพร่ระบาดมากใน ค.ศ. 2003 โดย ประเทศที่ได้รับเช้ือไข้หวัดมรณะรุนแรง ได้แก่ จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน แคนาดา ฮ่องกง และ เวียดนาม ทั้งน้ีการติดต่อของโรคไข้หวัดมรณะสามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เน่ืองจากจะมีเช้ือแพร่ออกมากับน้ํามูก เสมหะ และน้ําลายของผู้ป่วย เม่ือเวลาไอหรือจาม เม่ือ ผู้อยู่ใกล้สูดดมหรือหายใจเข้าไปจะทําให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย นอกจากน้ียังสามารถติดต่อผ่านมา กบัสงิ่ของเครอ่ืงใช้เชน่ผา้เชด็หนา้ผ้าเชด็มอืช้อนหลอดดดูนํา้เปน็ตน้เมื่อใครได้รับเช้อืโรค หวัดมรณะแล้วจะมีระยะการฟักตัว 2-7 วัน หลังจากนั้นจะมีอาการเป็นไข้ ไอแห้งๆ เจ็บหน้าอก หอบ ในรายที่ป่วยหนักจะต้องใช้เคร่ืองหายใจเข้าช่วย ส่วนการรักษานั้น ยังไม่มียารักษาโรค โดยตรง บางรายต้องให้ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านไวรัสตามอาการ ไข้หวัดมรณะจึงถือเป็นมหันตภัย ร้ายแรงที่คุกคามมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งประเทศต่างๆ ท่ัวโลกต่างเฝ้าระวังในการแพร่ระบาดเข้าสู่ ประเทศของตนเพื่อปกป้องชวีิตของประชาชนอยา่งเต็มที่

โรคไข้หวัดนก

ไข้หวัดนก(AvianInfluenza)ในภาษาอังกฤษเรยีกโรคน้กีันอกีชอื่หน่งึวา่BirdFluซึ่งมี ผู้แปลเป็นภาษาไทยและใช้กันอย่างแพร่หลายว่า โรคไข้หวัดนก โดยแปลคําว่านกมาจากคําว่า bird ในภาษาอังกฤษน่ันเอง แต่ที่จริงแล้วคําว่า bird ในภาษาอังกฤษไม่ได้หมายถึงเฉพาะนก เทา่ นั้น แตห่ มายถงึ สัตว์ปีกอื่น ๆ ด้วย

ไข้หวัดนกเป็นโรคที่เกดิจากเชอื้ไวรสัชอื่AvianInfluenzaTypeAเป็นสายพนัธุ์ทพี่บใน นกซ่ึงเป็นแหล่งโรคในธรรมชาติ ที่พบมาก ได้แก่ นกเป็ดน้ํา นกอพยพ และนกตามธรรมชาติ การติดต่อในหมู่สัตว์ติดต่อได้โดยเช้ือไวรัสถูกขับถ่ายออกมาทางอุจจาระของนกและติดต่อสู่สัตว์ ปีกท่ีได้รับเชื้อทางระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร โดยปกติโรคน้ีจะติดต่อสู่คนได้ ยาก แต่คนท่ีสัมผัสหรือใกล้ชิดกับสัตว์ที่เป็นโรคอาจติดเชื้อได้ มีรายงานการเกิดโรคน้ีในคนเป็น ครง้ัแรกเมื่ออค.ศ.1997ทฮี่่องกงเป็นการติดเชอื้จากการสมัผสัสตัว์ปีกและจากการเฝา้ระวงัโรคพบวา่ยังไมม่ีการตดิต่อระหว่างคนสู่คนผ้ทู่ีมีความเสย่ีงในการเกดิโรคได้แก่ผทู้มี่อีาชพีเกยี่วกบั สตัว์ปีกและผ้ทูีอ่ยู่ใกลช้ิดกบัสตัว์ปีกได้แก่ผู้เลี้ยงผู้ฆ่าผู้ขนส่งยผู้ขายสัตวป์กีและซาก สัตว์ปีก สตั วบาล และสตั วแพทย์ รวมถึงเด็กๆ ที่เล่นและคกุคลีกับสตั ว์ด้วย

สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกได้เกิดข้ึนกับประเทศในเอเชียรวมท้ัง ประเทศไทยด้วยโดยมกีารแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยในพ.ศ.2546จนถึงกลางปีพ.ศ.2547 มีระบาดมากในฟาร์มสัตว์ปีกในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่ ทําให้รัฐบาลต้องออกมาตรการให้ผู้เล้ียงไก่ทุกชนิดและเจ้าของฟาร์มไก่ทําลายไก่ในเขตพื้นท่ีที่มี ความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรค นอกจากน้ียังพบผู้ท่ีติดเชื้อไข้หวัดนกจากไก่และได้เสียชีวิต อีกหลายราย ทั้งน้ีโรคไข้หวัดนกนอกจากจะมีผลกระทบต่อชีวิตของสัตว์ปีกและมนุษย์แล้ว ยังส่ง ผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย เน่ืองจากประชาชนไม่กล้าจะบริโภคไก่หรือสัตว์ปีกชนิดอื่นๆ การส่งออกไก่ไปยังตลาดต่างประเทศถูกยกเลิก จากหลายประเทศ เกิดภาวะชะงักงันทาง เศรษฐกิจในช่วงเวลาหนึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดนกที่เกิดกับมนุษย์และสัตว์ ทําให้ท่ัวโลกต่าง เร่งผลิตยารักษาโรคข้ึนมา แม้จะยังไม่มียารักษาที่หายขาดได้ แต่ก็สามารทําให้อาการทุเลาได้ รวมทั้งขอความรว่มมอืกนัของทุกประเทศในการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว

birdflu12 flu

ภาวะเรือนกระจก   

ภาวะเรือนกระจก(GreenhouseEffect)หมายถงึการทก่ี๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละ ก๊าซอื่นๆ สะสมพอกพูนมากขึ้นในบรรยากาศระดับต่ํา โดยที่ยอมให้แสงแดดหรือแสง อัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ผ่านไปยังพื้นโลกได้บางส่วน ขณะเดียวกันก็ได้เก็บความร้อนส่วน หนึ่งไว้ ทําให้โลกกลายสภาพเป็นเสมือนเรือนกระจกขนาดมหึมา ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น อยา่งรวดเรว็

การเกิดภาวะเรือนกระจกมีหลายสาเหตุ ท้ังสาเหตุจากธรรมชาติ อันได้แก่ การเน่าเป่ือย ของซากพืชและซากสัตว์ การระเบิดของภูเขาไฟและไฟป่าทําให้เกิดควันจํานวนมาก และสาเหตุ จากมนุษย์ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคัญ เช่น การตัดไม้ทําลายป่า การเผาไหม้ของถ่านหิน น้ํามัน การใช้ ป๋ยุไนโตรเจนการทําเกษตรกรรมและปศุสัตว์เปน็ตน้ จนทําใหเ้กิดกา๊ซตา่งๆเช่นกา๊ซมเีทนและ คาร์บอนไดออกไซด์ เปน็ ต้น

ผลกระทบจากภาวะเรือนกระจกมีทั้งผลกระทบต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ในส่วน ผลกระทบตอ่มนษุย์น้นัเชน่เกดิการขาดแคลนอาหารและดมื่หรอืเกดิโรคต่างๆไมว่า่จะเป็นโรค มะเร็งผิวหนัง โรคสายตา ปัญหาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง เป็นต้น ส่วนผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ปริมาณน้ําในทะเลและมหาสมุทรสูงข้ึนจากการละลายของธารน้ําแข็ง ขั้วโลก ทําให้บางพื้นท่ีอาจถูกน้ําท่วม ทําให้สภาพดินฟ้าอากาศของโลกเปล่ียนแปลงไป บริเวณท่ี เคยมีฝนตกชุกอาจกลายเป็นบริเวณที่แห้งแล้ง บริเวณที่เคยหนาวอาจจะร้อน ซ่ึงส่ิงเหล่านี้อาจ ทําให้ส่ิงมีชีวิตบนโลกไม่อาจปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ จนเกิดผลเสียหายอย่างรุนแรง เปน็ต้น

แม้ว่าความร้อนจากภาวะเรือนกระจกจะมีผลกระทบและเป็นอันตรายต่อโลกมนุษย์และ สิ่งมีทั้งหลายในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันภาวะเรือนกระจกก็ได้ส่งผลกระทบต่อโลก บ้างแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบขั้วโลกใต้หรือทวีปแอนตาร์กติท่ีมีน้ําแข็งปกคลุมตลอดปี โดจะทําใหธ้ารน้ําแขง็บรเิวณขั้วโลกใตล้ะลายเรว็กวา่กําหนดทง้ันเทื่อค.ศ.2001องค์การนาซาของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สํารวจพบว่าความหนาของธารน้ําแข็งไพน์ไอซ์แลนด์ (Pine Island) ทะวาอิทส์ (Thwaites) และสมิท (Smith) ซ่ึงเป็นธารน้ําแข็งขนาดใหญ่ที่สุดสามแห่งในทวีป แอนตารก์ ตกิ าเรม่ิ ลดขนาดลงเรอ่ื ยๆ อย่า งต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่บริเวณที่ใกล้ทะเลอามนุดเซ่น (Amundsen) ซ่ึงธารน้ําแข็งดังกล่าวไม่สามารถคงสภาพเดิมไว้ได้ แม้นักวิทยาศาสตร์จะยังไม่ สามารถหาสาเหตุท่ีแท้จริงได้ แต่คาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน นอกจากธารน้ําแข็งใน บรเิวณข้วัโลกใตเ้รมิ่ละลายแลว้ปรากฏวา่ธารน้ําแขง็หรอืหิมะในบริเวณภูเขาสงูๆท้งัในทวีปยุโรป เอเชียและแถบตอนเหนอืของประเทศแคนาดาซึ่อย่ตูิดกับขว้ัโลกเหนอืก็เริ่มละลายดว้ยเช่นกัน

 

greenhouse-effect

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s