จุดประสงค์การเรียนรู้

 

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ได้

2.  บอกความสำคัญและอธิบายขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

3.  ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ได้

4.  ตระหนักในความสำคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นความเป็นมาของเรื่องราวต่างๆ

5.เปรียบเทียบความแตกต่างของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยและสากลได้

Advertisements
By suphanniga

คำชี้แจง

 

ขั้นตอนการใช้สื่อการเรียนการสอน
1.ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2.เรียนรู้และทำความเข้าใจกับเนื้อหาบทเรียน
3.ทำแบบทดสอบหลังเรียน


By suphanniga